สพม.35 จัดอบรมครูและบุคลากรเพื่อเตรียมตัวเกษียณ ปี 2563

วันที่ 13 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ส่วนจังหวัดลำปาง) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมฯ ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ เพื่อวางแผนภายหลังเกษียณอายุราชการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 69 คน

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

นางสาวกาญจนา อุ่นจันตา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ/ภาพ
นางณัฐรดา กิติศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/รายงาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/เจ้าของโครงการ