สพม.35 จัดอบรม ว 21/2560

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ นายบัณฑูรย์ ธิแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายสรวง ศรีแก้วทุม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ นางสบันนา มหาวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และคณะครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

วัชรี สิทธิวงค์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล/รายงาน-ภาพ