สพม.35 ตรวจติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตรวจติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ตลอดรวมถึง ขอความร่วมมือคณะครูเร่งรัดการวางแผนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยให้ผู้บริหารโรงเรียนติดตาม นิเทศคณะครู นอกจากนี้ ได้แนะนำคณะครูที่สามารถช่วยสอนซ่อมเสริม ได้แก่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย หรือโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตใกล้เคียง อีกทั้ง ให้กำลังใจคณะครูทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ