สพม.35 ตรวจติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตรวจติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม และบริบทโรงเรียน ตลอดรวมถึง ขอความร่วมมือคณะครูเร่งรัดการวางแผนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยให้ผู้บริหารโรงเรียนติดตาม นิเทศคณะครู นอกจากนี้ ได้แสดงความชื่นชมการจัดการศึกษาตามโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ