สพม.35 ตรวจติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา O-NET

ในวันที่ 8 มกราคม 2563 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตรวจติดตามการวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา (คุณภาพการวัดผลการศึกษา O-NET) โรงเรียนแม่พริกวิทยา ขอให้คณะครู วิเคราะห์ข้อสอบจากผลการสอบ Pre-O-Net ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดสอบไปแล้วนั้น เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และวางแผนการเตรียมการสอนช่วยเสริมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นกรณีพิเศษต่อไป

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ