สพม.35 ตรวจติดตามโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เดินทางตรวจติดตามการจัดการเรียน
การสอนตามภารกิจ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ขอให้คณะครูเฝ้าระวังพฤติกรรมของนักเรียนในการแสดงออก โดยใช้วิธีกระบวนการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และกระบวนการปรับวิธีคิดให้นักเรียนคิดเชิงบวก ปรับกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างกระบวนการคิดในเชิงเหตุผล ณ โอกาสนี้ขอขอบคุณคณะครูและผู้บริหารทุกท่านที่ร่วมดูแลนักเรียน สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเรียบร้อยราบรื่นไปด้วยดี
ชมภาพกิจกรรม สพฐ ได้ที่นี่
ชมภาพกิจกรรม FB สพมสามสิบห้า ได้ที่นี่

ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์/รายงาน