สพม.35 ตรวจติดตามโรงเรียนแม่เมาะวิทยา

นายสรวง ศรีแก้วทุม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นำคณะผู้บริหาร บุคลากร ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และการเตรียมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล ภายใต้การระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โดยมีคณะครูรายงานการเตรียมความพร้อม และรักษาระยะห่างในการประชุม ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
การตรวจ ติดตามครั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานตลอดจนการเตรียมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกลภายใต้การระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ภาคเรียนที่ 1/2563

สรวง ศรีแก้วทุม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน