สพม.35 ตรวจนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเถินวิทยา

วันที่ 7 มกราคม 2564 นายไพชยา พิมพ์สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม นายชนินทร์ วรรณมณี นางสาววาสนา บุญมาก นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศ และ นายชวพล แก้วศิริพันธ์ ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ โรงเรียนแม่พริกวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ต้อนรับและบรรยายสรุป โรงเรียนประชุมประเมินสถานการณ์ มีมาตรการป้องกันโดยสำรวจนักเรียน ให้กรอกแบบสอบถาม ติดตามข่าวสารต่อเนื่อง ชี้แจงสื่อสารทำความเข้าใจกับนักเรียนผู้ปกครอง ให้นักเรียนและครู ทำ timeline แต่ละวัน โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ มีนักเรียนที่ไม่อยู่กลุ่มเสี่ยงมาเรียนแบบ on site ส่วนนักเรียนที่ประเมินตนเองว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมาจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงก็ให้หยุดเรียนและให้ครูจัดการเรียนระบบ on line มอบใบงาน กำหนดจุดนัดส่งใบงาน โรงเรียนจัดเตรียมจุดล้างมือ เจลล้างมือ ตามอาคารเรียน จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ ครู บุคลากร นักเรียน ผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งคณะนิเทศ ติดตามฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค และให้ความเห็นในการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการพิจารณาการดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อสุขภาพของนักเรียน ครู บุคลากร และจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวนโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ
ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่
ชมภาพกิจกรรม FB สพมสามสิบห้า ได้ที่นี่

ชวพล แก้วศิริพันธ์ รายงาน/ภาพ

.