สพม.35 ตรวจเข้ม กำกับติดตามโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษาและโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา และโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โดยผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อติดตามมาตรการการคัดกรองนักเรียนที่อาจกลุ่มเสี่ยง ให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
นอกจากนี้ ได้มอบหน้ากากผ้า ให้โรงเรียนเพื่อนำไปแจกจ่ายคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

มนตรี นันไชย/ลัญจกร ผลวัฒน/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์/รายงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล/เจ้าของโครงการ