สพม.35 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และนางสาววัลลา เรือนไชยวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของจังหวัดลำปาง ซึ่งมี จำนวน 4 สนามสอบ ประกอบด้วย โรงเรียนเถินวิทยา, โรงเรียนลำปางกัลยาณี, โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา และโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการในการบริหารจัดการอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

ชนินทร์ วรรณมณี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล/เจ้าของเรื่อง