สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ได้มอบนโยบาย การน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เน้นให้ผู้บริหารได้นิเทศห้องเรียนครบ 100% ส่งเสริมระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การดูแลความปลอดภัยนักเรียน ปัญหายาเสพติด การตั้งครรภ์ในวัยเรียน และการส่งเสริมหลักสูตรต้านทุจริต เพิ่มเติมในหลักสูตรโดยบูรณาการ หรือทำกิจกรรมร่วมกันไป
นอกจากนี้ ได้เป็นประธานเปิดงาน โครงการอบรมการเรียนรู้อากาศยานไร้คนขับ(โดรน) โดยมีนายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา กล่าวรายงาน โครงการอบรมฯ ครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายคณะครูและนักเรียนรวม 120 คน เพื่ออบรมการเรียนรู้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) พัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ได้รับงบประมาณและบุคลากรจาก บริษัท เอ็ม รีพับบลิคซัพพลาย และ คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562
ชมภาพกิจกรรม FB สพมสามสิบห้า

นภัสวรรณ ทาไชยยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา/ภาพ