สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชาราชรัฐธรรมคุณ

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชาราชวิทยา อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมีนายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ และคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ได้มอบนโยบาย การน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เน้นให้ผู้บริหารได้นิเทศห้องเรียนครบ 100% ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การดูแลความปลอดภัยนักเรียน ปัญหายาเสพติด การตั้งครรภ์ในวัยเรียน และการส่งเสริมหลักสูตรต้านทุจริต เพิ่มเติมในหลักสูตรโดยบูรณาการ หรือทำกิจกรรมร่วมกันไป ขอให้คณะครูนำไปบูรณ์การในการจัดกระบวนการเรียนการสอนต่อไป

ชมภาพกิจกรรม FB สพมสามสิบห้า
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
นายบรรจง สอนสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาราชวิทยา/ภาพ