สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม และทาขุมเงินวิทยาคาร ลำพูน

ในระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2563 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม และโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ลำพูน เพื่อกำกับติดตาม นิเทศ การบริหารจัดการเรียนการสอน
พร้อมชี้แจงให้คณะครูติดตามดูแลการแสดงออกทางพฤติกรรมเชิงสัญลักษณ์ และพฤติกรรมในเชิงลบต่อโรงเรียน โดยสร้างความเข้าใจ สื่อสารระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน คณะครู บุคลากรทุกคน โดยใช้คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ อีกทั้ง เร่งรัดมาตรการเตรียม การป้องกันการแพร่ระบาด โควิค 19 ให้พร้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองและนักเรียนต่อไป

ชมข่าว FB สพมสามสิบห้า ได้ที่นี่
ชม ข่าว สพฐ ได้ที่นี่

ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน