สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเถินวิทยา

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เดินทางตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ โรงเรียนเถินวิทยา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายวิโรจน์ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562
การตรวจติดตามและเยี่ยมให้กำลังใจครั้งนี้ ได้มอบแนวทางปฏิบัติให้แก่คณะครู ในเรื่องการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ,การจัดทำหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21, การเตรียมความพร้อม วางแผนการทดสอบ O-Net , การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา อีกทั้งชื่นชมและแสดงความยินดีที่โรงเรียนเถินวิทยาจัดการเรียนการสอนส่งผลให้คุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและให้การสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/-ภาพ