สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เดินทางตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา จังหวัดลำพูน โดยมีนายณัฐยศ ป่าหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการปฏิบัติงานการจัดเตรียมความพร้อมการวัดผลประเมินผลการศึกษา O-NET ,การติดตามการวางแผนการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562 ตลอดรวมถึง การกวดขันเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ