สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสบจางวิทยา

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตวรวจติดตามผลการจัดการศึกษาตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสบจางวิทยา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนางทิพพา ใจใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ และรับฟังข้อเสนอแนะที่ขอให้คณะครูร่วมมือวางแนวทางการจัดการศึกษาเตรียมรับการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ O-net ปีการศึกษา 2562 ให้ถือเป็นนโยบายสำคัญของ สพม.35 อีกทั้งเร่งรัดการทดสอบของนักเรียนที่มีผลการเรียนได้ 0 ร มส ให้เรียบร้อยก่อนจบการศึกษาภาคบังคับ ตลอดรวมถึง กำกับดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นเฉพาะรายเพื่อให้นักเรียนเกิดความเสมอภาคทั้งระบบ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ