สพม.35  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวชิรป่าซาง ลำพูน

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานโรงเรียนวชิรป่าซาง ลำพูน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งขอแสดงความชื่นชมคณะครูทุกท่านและท่านผู้บริหาร ที่ร่วมกันปฏิบัติงานตามนโยบาย จนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน จึงขอความร่วมมือจากคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อเตรียมรับการทดสอบที่ใกล้จะมาถึงนี้อีกด้วย

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ