สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตน ลำพูน

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตรวจติดตามผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตน ลำพูน โดยมีนางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ
ในการนี้จึงขอความร่วมมือคณะครูและผู้บริหาร ร่วมวางแผนจัดทำโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและวางแผนจัดโครงการวัดผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 และขอความร่วมมือดูแลนักเรียนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ พร้อมตรวจสอบติดตามนักเรียนที่มีผลการวัดผล 0,ร,มส เร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนจบการศึกษาด้วย

ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์