สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เดินทางตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของ สพม.35 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร โดยมีนายกิตติ ปานมี ผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารและคณะครูร่วมรับฟังนโยบาย อีกทั้งติดตาม การวางแผนและการเตรียมการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามความคืบหน้าการสอน การประเมินผลระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ