สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังเหนือวิทยา

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตรวจติดตามงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการบริหารงบประมาณเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562 โรงเรียนวังเหนือวิทยา ในวันที่ 13 มีนาคม 2563
อีกทั้ง ขอความร่วมมือให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กวดขันมาตรการการป้องกันอัคคีภัย วาตภัย พายุฤดูร้อนในช่วงปิดภาคเรียน อีกด้วย
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน