สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชาราชวิทยา

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 35 เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชาราชวิทยา โดยมีนายนายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาราชวิทยา พร้อมคณะครูร่วมให้การต้อนรับ และรายงานบริบทสถานศึกษาให้รับทราบ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562
นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายในเรื่อง การน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เน้นให้ผู้บริหารได้นิเทศห้องเรียนครบ 100% ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การดูแลความปลอดภัยนักเรียน ปัญหายาเสพติด การตั้งครรภ์ในวัยเรียน และการส่งเสริมหลักสูตรต้านทุจริต เพิ่มเติมในหลักสูตรโดยบูรณาการ หรือทำกิจกรรมร่วมกันไป
ชมภาพกิจกรรม FB สพมสามสิบห้า

สุวัฒน์ ท้าวเขื่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาราชวิทยา /ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน