สพม.35 ติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ออกตรวจติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ. และชื่นชมผลการสอบ O-NET โดยฝากแนวทางการดำเนินงานโครงการพระบรมราโชยายของรัชกาลที่ 10 โครงการจิตอาสาและโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ สีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ