สพม.35 ติดตามความพร้อมนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลงพื้นที่ ตรวจติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และเตรียมการจัดการเรียนการสอนภายใต้การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านระบบทางไกล ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทีมงานลงพื้นที่ ประกอบด้วย ทีมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ปูพรมลงพื้นที่ตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2563 ครอบคลุมจังหวัดลำปาง และลำพูน
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นางนภาพร แสงนิล นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ของนักเรียน โรงเรียนแม่ทะวิทยา และโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ณ บ้านพักอาศัย เพื่อติดตามความพร้อม และความต้องการของนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนต่อไป
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชมภาพข่าว สพฐ ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
เกรียงศักดิ์ ยอดสาร
รอง.ผอ.สพม.35/ภาพ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล/เจ้าของเรื่อง