สพม.35 ติดตามยกระดับการศึกษาโรงเรียนไหล่หินวิทยา

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตรวจติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไหล่หินวิทยา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยขอให้โรงเรียนดำเนินการ นำผลการจัดสอบ Pre – O-Net มาวิเคราะห์ เป็นรายบุคคล เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อย พร้อมเตรียมวางแผนการสอนซ่อมเสริม สำหรับนักเรียนมีผลการทดสอบต่ำกว่าเกณฑ์ ขอให้มีมาตรการทางจิตวิทยาร่วมสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียน กำหนด MOU เฉพาะตัว อีกทั้ง ให้คณะครูทุกคน ถือเป็นนโยบาย มาตรการ ของสพม.35 และถือปฏิบัติต่อไป

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ