สพม.35 ติดตาม ผลการปฏิบัติงานและจัดการศึกษา โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

วัน 9 ธันวาคม 2563 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นายบัณฑูรย์ ธิแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษา(พี่เลี้ยง) การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ประกอบด้วย นายสุทิน คงสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร, นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี และ นายภูริต คันธชุมภู ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษา ได้ออกนิเทศติดตามและให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีนายเสกสรร แสงสิวาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ และนางธีรดา แก้วบุญปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เป็นผู้เข้ารับการนิเทศ

นายณรงค์ศักดิ์ จะชาญ ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โรงเรียนทุ่งอุดม/ภาพ-รายงาน
นายกิตติศักดิ์ นวลจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ/รายงาน-ภาพ