สพม.35 ทำ MOU รองผู้อำนวยการ สพท.

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่าง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คือ นางนภาพร แสงนิล และนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมทันใจ สพม. 35
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสพฐ. เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น อีกทั้งยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดทุกประการ ในตำแหน่งหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

กิตติศักดิ์ นวลจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ภาพ-รายงาน
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน