สพม.35 ทำ MOU สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาทวิศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ร่วมทำบันทึกข้อตกลง MOU สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตอบสนองความต้องการของภาคผู้ใช้กำลังคน อีกทั้ง เพิ่มขึดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจการเรียนวิชาชีพ นำไปสู่การวางเส้นทางการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
โรงเรียนในสังกัด เริ่มจัดกิจกรรมการศึกษา ตั้งแต่ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โดยมีกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ออกติดตามการจัดการศึกษา
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่
ชมข่าว หนังสือพิมพ์ศเชียงใหม่นิวส์ ได้ที่นี่
สุดาภรณ์ สืบสุติน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน