สพม.35 นิเทศติดตามโรงเรียนเมืองมายวิทยา

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เดินทางลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตามการเตรียมความพร้อมสถานที่ความปลอดภัย ก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 โดยมี ว่าที่ ร.ต.เฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมายวิทยา และคณะครูให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน พร้อมทั้งพาเยี่ยมอาคารสถานที่เพื่อดูแลความสะอาดตามมาตรการป้องกันเชื้อโรค

ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล/เจ้าของเรื่อง