สพม.35 นิเทศติดตาม โรงงเรียนวังเหนือวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลงพื้นที่ นิเทศติดตามฯก่อนเปิดภาคเรียน และการเตรียมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล ภายใต้การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นหัวหน้าคณะ และนายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร (แทนประธานสหวิทยาเขตกัลยา) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา
นายดำรงค์ ตุลาสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน พร้อมทั้งพาเยี่ยมอาคารสถานที่เพื่อดูแลความสะอาดตามมาตรการป้องกันเชื้อโรค

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

ภัทรมาศ ปินใจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล/เจ้าของโครงการ