สพม.35 นิเทศติดตาม โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยา

นิเทศติดตามฯก่อนเปิดภาคเรียน และการเตรียมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล ภายใต้การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยมีนางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นหัวหน้าคณะ และนายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร (แทนประธานสหวิทยาเขตกัลยา) ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จ.ลำปาง โดยมีนายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม และคณะครูให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน พร้อมทั้งพาเยี่ยมอาคารสถานที่เพื่อดูแลความสะอาดตามมาตรการป้องกันเชื้อโรค
พร้อมกันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้มอบหน้ากากอนามัย ให้กับโรงเรียน เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนในการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด19ต่อไป

ภัทรมาศ ปินใจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล/เจ้าของเรื่อง