สพม.35 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา

วันที่ 8 มกราคม 2564 . นายไพชยา พิมพ์สารี รอง ผอ สพม. 35 พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายสุมล สัญญเดช ผอ.รร.เสริมงามวิทยาคม นายชนินทร์ วรรณมณี นางสาววาสนา บุญมาก นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศ และ นายชวพล แก้วศิริพันธ์ ได้ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ต้อนรับและบรรยายสรุป โรงเรียนได้ประชุมกับทางอำเภอ และประเมินสถานการณ์ มีผู้ปกครองและนักเรียนอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่กลุ่มเสี่ยง โรงเรียนได้ปิดสถานศึกษา จัดการเรียนแบบ on line เช่น ทาง line faecbooklike ครูมอบใบงานทำที่บ้าน แบบ on hand ควบคู่กัน โรงเรียนดำเนินงานตามคู่มือ และประสานงานทั้งทางเขตพื้นที่และหน่วยงานภายนอก ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่อง ให้นักเรียนจัดทำ timeline ส่งทุกวัน โรงเรียนมีการจัดเตรียมจุดล้างมือ เจลล้างมือ ตามอาคารเรียน จัดเตรียมให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ คณะนิเทศ ติดตามฯ ได้สอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค และให้ความเห็นในการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการพิจารณาการดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อสุขภาพของนักเรียน ครู บุคลากร และจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวนโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ

ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

ชวพล แก้วศิริพันธ์ รายงาน-ภาพ