สพม.35 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนแม่ทะวิทยา

วันที่ 8 มกราคม 2564 นายไพชยา พิมพ์สารี รอง ผอ สพม. 35 พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายสุมล สัญญเดช ผอ.รร.เสริมงามวิทยาคม นายชนินทร์ วรรณมณี นางสาววาสนา บุญมาก นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศ และ นายชวพล แก้วศิริพันธ์ ได้ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ โรงเรียนแม่ทะวืทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารโรงเรียนแม่ทะวิทยา ต้อนรับและบรรยายสรุป โรงเรียนได้ประชุมประเมินสถานการณ์ เนื่องจาก มีนักเรียนบางคนที่อยู่ในกลุ่มที่มีญาติเดินทางมาจากจังหวัดควบคุมสูงสุด โรงเรียนจึงได้ปิดสถานศึกษา จัดการเรียนแบบ on line ครูมอบใบงานทำที่บ้าน แบบ on hand ควบคู่กัน ตามที่สามารถของครูที่ดำเนินการได้ และช่วงที่โรงเรียนปิดได้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อ เตรียมการเมื่อเปิดเรียนแบบ on site โดยดำเนินงานตามคู่มือ ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่อง โรงเรียนมีการจัดเตรียมจุดล้างมือ เจลล้างมือ ตามอาคารเรียน จัดเตรียมให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ ใส่หน้าอนามัย 100% คณะนิเทศ ติดตามฯ ได้สอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค และให้ความเห็นในการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการพิจารณาการดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อสุขภาพของนักเรียน ครู บุคลากร และจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวนโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

ชวพล แก้วศิริพันธ์ รายงาน/ภาพ