สพม.35 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

วันที่ 8 มกราคม 2564 นายไพชยา พิมพ์สารี รอง ผอ สพม. 35 พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายสุมล สัญญเดช ผอ.รร.เสริมงามวิทยาคม นายชนินทร์ วรรณมณี นางสาววาสนา บุญมาก นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศ และ นายชวพล แก้วศิริพันธ์ ได้ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ต้อนรับและบรรยายสรุป โรงเรียนได้ประเมินสถานการณ์ ปิดสถานศึกษา เนื่องจาก ได้ประชุมร่วมกับทางอำเภอ พื้นที่อำเภอแม่ทะมีคนที่เดินทางมาจากจังหวัดควบคุมสูงสุด ประมาณ 70 คน ชึ่งบางคนเป็นญาติของนักเรียน โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจ จัดทำมาตรการป้องกัน จัดการเรียนแบบ on line และช่วงที่โรงเรียนปิด ได้เตรียมการเมื่อมีเปิดเรียนแบบ on site หากสถานการณ์ปลอดภัย โดยดำเนินงานตามคู่มือ ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่อง โรงเรียนมีการจัดเตรียมจุดล้างมือ เจลล้างมือ ตามอาคารเรียน จัดเตรียมให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ ให้นักเรียนและครูใส่หน้ากากอนามัย คณะนิเทศ ติดตามฯ ได้สอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค และให้ความเห็นในการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการพิจารณาการดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อสุขภาพของนักเรียน ครู บุคลากร และจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวนโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

ชวพล แก้วศิริพันธ์ รายงาน/ภาพ