สพม.35 นิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนแม่พริก และสบปราบ

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษานำโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา โรงเรียนแม่พริกวิทยา อ. แม่พริก จ. ลำปาง และโรงเรียนสบปราบพิทยาคม อ. สบปราบ จ. ลำปาง

ชนัดดา ทิพย์เลิศ
ศึกษานิเเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ