สพม.35 นิเทศ ติดตามโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมก่อนเปิดภาคเรียน

นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นหัวหน้าคณะ และว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมายวิทยา (แทนประธานสหวิทยาเขตบุญวาทย์) นิเทศ ติดตาม ก่อนเปิดภาคเรียน และการเตรียมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม โดยในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
โดยมีนายเสน่ห์ สายต่างใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม และคณะครูให้ข้อมูลพร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันเชื้อโรค และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน พร้อมกันนี้ ได้มอบหน้ากากอนามัย ให้โรงเรียน และร่วมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนทางไกลของนักเรียน
ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

วาสนา บุญมาก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล/เจ้าของเรื่อง