สพม.35 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน (ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อโควิค 19) โรงเรียนไหล่หินวิทยา

วันที่ 7 มกราคม 2564 นายไพชยา พิมพ์สารี รอง ผอ สพม. 35 พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายสุมล สัญญเดช ผอ.รร.เสริมงามวิทยาคม นายชนินทร์ วรรณมณี นางสาววาสนา บุญมาก นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศ และ นายชวพล แก้วศิริพันธ์ ได้ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ โรงเรียนไหล่หินวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนไหล่หินวิทยา และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ต้อนรับและบรรยายสรุป โรงเรียนได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ ศบค.กำหนด โรงเรียนมีการติดตามข่าวสาร ประเมินสถานการณ์ มีนักเรียนและครูอยู่ในความเสี่ยง โรงเรียนได้ปิดสถานศึกษา จัดการเรียนแบบ on line ครูติดตามสอบถาม ให้งานทำที่บ้าน และจัดเรียนแบบ on air ควบคู่กัน โรงเรียนจัดเตรียมจุดล้างมือ เจลล้างมือ ตามอาคารเรียน จัดเตรียมให้มีจุดคัดกรอง มีมาตรการให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย ให้นั่งเรียนเว้นระยะห่าง หากสามารถเปิดการสอนแบบ on site คณะนิเทศ ติดตามฯ ได้สอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค และให้ความเห็นในการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการพิจารณาการดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อสุขภาพของนักเรียน ครู บุคลากร และจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวนโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ

ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

ชวพล แก้วศิริพันธ์ รายงาน/ภาพ