สพม.35 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน (ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อโควิค 19) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

วันที่ 7 มกราคม 2564 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โดยมีนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยและคณะครู ต้อนรับและบรรยายสรุป โรงเรียนได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ ศบค.กำหนด โรงเรียนมีการติดตามข่าวสาร ประเมินสถานการณ์ มีนักเรียนและครูอยู่ในความเสี่ยง โรงเรียนได้ปิดสถานศึกษา จัดการเรียนแบบ on line ครูติดตามสอบถาม ให้งานทำที่บ้าน และจัดเรียนแบบ on air ควบคู่กัน เพื่อสุขภาพของนักเรียน ครู บุคลากร และจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวนโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ

ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย/ภาพ