สพม.35 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน (ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อโควิค 19)โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. นายไพชยา พิมพ์สารี รอง ผอ สพม. 35 พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายชนินทร์ วรรณมณี นางสาววาสนา บุญมาก นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศ และ นายชวพล แก้วศิริพันธ์ ได้ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ โรงเรียนเสริมงามพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามพิทยาคม และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ต้อนรับและบรรยายสรุป โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มีแนวทาง กำจัดการป้องกันเชื้อโรค และการจัดการเรียนการสอน มีครูที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนและ ประชาสัมพันธ์แนวทางมาตรการ มีมาตรการคัดกรองนักเรียนที่หน้าโรงเรียน ก่อนเข้าโรงเรียนทุกวัน หากมีอาการไข้ จะกักตัวที่ห้องพยาบาลแจ้งผู้ปกครองส่งต่อสาธารณสุขอำเภอ ทำการสำรวจข้อมูลที่นักเรียนและผู้ปกครองเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง นักเรียน ครู ทุกคนต้องใส่หน้ากาก เข้าแถวกระจายตามชั้นเรียน จัดการสอนเว้นระยะห่าง สลับเวลารับประทานอาหาร ทำที่กั้นการนั่งทาน เว้นระยะห่าง ประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน ติดตามข่าวสาร เปิดเรียนตามปกติ จัดการเรียนแบบ on site 100% หากสถานการณ์รุแรงขึ้นจะพิจารณาสอนแบบ on line กรณีที่นักเรียนเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้เรียนอยู่ที่บ้าน จัดการเรียนแบบ on line มอบงานให้ทำที่บ้าน มีการจัดเตรียมจุดล้างมือ ก่อนขี้นอาคารเรียน งดเว้นหรือเลื่อนกิจกรรมกลุ่ม คณะนิเทศ ติดตามฯ ได้สอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค และให้ความเห็นในการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการพิจารณาการดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อสุขภาพของนักเรียน ครู บุคลากร และจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องเป็นไปใตามแนวนโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

ชวพล แก้วศิริพันธ์ รายงาน/ภาพ