สพม.35 นิเทศ ติดตาม การเตรียมการ การจัดการเรียนการสอน (ภายใต้การแพร่ระบาดโควิค 19) กลุ่มศรีวิชัย

วันที่ 7 มกราคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พร้อมคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) กลุ่มโรงเรียนศรีวิชัย คณะผู้บริหาร คณะครู ต้อนรับและบรรยายสรุป คณะนิเทศ ติดตามฯ ได้สอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค และให้ความเห็นในการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการพิจารณาการดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อสุขภาพของนักเรียน ครู บุคลากร และจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวนโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ
ชมภาพกิจกรรม FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

พลอยไพลิน นิลกรรณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน