สพม.35 นิเทศ ติดตาม โรงเรียนสบปราบพิทยาคม (โควิค 19)

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นายไพชยา พิมพ์สารี รอง ผอ สพม. 35 พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายสุมล สัญญเดช ผอ.รร.เสริมงามวิทยาคม นายชนินทร์ วรรณมณี นางสาววาสนา บุญมาก นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศ และ นายชวพล แก้วศิริพันธ์ ได้ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ต้อนรับและบรรยายสรุป โรงเรียนประเมินสถานการณ์ ติดตามข่าวสาร หารือกับทาง ศบค.อำเภอสบปราบ โรงเรียนยังอยู่พื้นที่ปลอดภัย จึงเปิดเรียนตามปกติ จัดการเรียนแบ on site มีนักเรียนบางคนที่เดินทางเกี่ยวข้องพื้นที่เสี่ยง ก็ให้หยุดเรียนอยู่ที่บ้านและจัดการเรียนแบบ on line โรงเรียนมีมาตรการ ประชุมมอบหมายให้ครูแต่ละฝ่ายให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ประกาศแนวทาง และ จัดทำคู่มือการเฝ้าระวัง ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ให้ทราบถึงสถานการณ์ จัดเตรียมจุดล้างมือ เจลล้างมือ ตามอาคารเรียน เข้าแถว นั่งเรียนเว้นระยะห่าง แบ่งเวลาเลื่อมกันให้นักเรียนมาทานอาหารนั่งเว้นระยะห่าง ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย เข้าแถวเว้นระยะห่าง มีตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิด้านหน้าประตูโรงเรียน ให้นักเรียนจดบันทึก timeline ของตนเองส่งครูที่ปรึกษาทุกวัน งดเว้นหรือเลื่อนกิจกรรมกลุ่ม คณะนิเทศ ติดตามฯ ได้สอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค และให้ความเห็นในการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการพิจารณาการดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อสุขภาพของนักเรียน ครู บุคลากร และจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวนโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

ชวพล แก้วศิริพันธ์ รายงาน/ภาพ