สพม.35 นิเทศ ให้คำแนะนำ การประกันคุณภาพ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะศึกษานิเทศก์ นางสาวลดาวัลย์ ขุมคำ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ ,นายชนินทร์ วรรณมณี , นางสาววาสนา บุญมาก ,นางชนัดดา ทิพย์เลิศ , นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล ,นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมติดตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และการจัดการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน นิเทศ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมี นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ อีกทั้งรายงานผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม วันที่ 7 มิถุนายน 2562
ชมข่าว FB สพมสามสิบห้า
พีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ