สพม.35 น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่สถานศึกษา

ดร.ประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการผู้ดำเนินงานการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่สถานศึกษาฯ ซึ่งมีคณะครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคณะทำงานรวม 60 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนการน้อมนำพระบรมราโชบายฯทั้ง 11 กิจกรรมตลอดปีงบประมาณ 2563 เพื่อบูรณาการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนวิถีพุทธ สถานศึกษาพอเพียง หลักสูตรการมีงานทำ หลักสูตรหน้าที่พลเมืองและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ฯลฯ ณ ห้องประชุมปันเจิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในวันที่18 กรกฎาคม 2563
โดยกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินงานโดยทีมงานศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร, ดร.รุ่งรัตน์ มองทะเล , ดร.วาสนา บุญมาก , นางสาวภัทรมาศ ปินใจ ,นางขนัดดา ทิพย์เลิศ , ดร.กฤษฎา มณีเชษฐา , นางนลินา เลาสูง , นายลัญจกร ผลวัฒนะ ,นางสาวอริญา วงศ์ชัย ,นางสาวนราภรณ์ นันทะสุวรรณ ฯลฯ
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

พีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญกาาร/รายงาน-ภาพ