สพม.35 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การดำเนินการ

ภาพกิจกรรม

มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ และมีเจลล้างมือ

ดำเนินการประชุมแบบ On-Line และเว้นระยะห่าง

2 เมตร