สพม.35 ประชุมกลุ่มอำนวยการวางแผนการรับมือการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายไพชยา พิมพ์สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประชุมคณะบุคลากร กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมทันใจ
เพื่อร่วมปรึกษา หารือ เตรียมวางแผนการบริหารจัดการ รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในบริเวณ สำนักงาน ตลอดรวมถึงผู้มาติดต่อราชการภายในสำนักงาน โดยมีมาตรการ สรุปได้ดังนี้
1. มาตรการ ตั้งเวรผู้ดูแล ผู้มาติดต่อราชการ
2. มาตรการตั้งโต๊ะ ตรวจวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล แก่ผู้มาติดต่อหน้ากลุ่มอำนวยการ
3. มาตรการ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทุกสัปดาห์ รอบบริเวณ สำนักงาน
4. มาตรการ แจกเจลแอลกอฮอล์ให้บุคลากรทุกคน พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อดูแลบริเวณโต๊ะทำงานของตนเอง
5. ติดป้ายที่จอดรถ “สำหรับผู้มาติดต่อราชการ” เพื่อระบุขอบเขตผู้มาติดต่อราชการให้อยู่ในวงจำกัด
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ