สพม.35 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาต่อไป พร้อมกับพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมกู่คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยนางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานการประชุม

ลัญจกร ผลวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/รายงาน-ภาพ