สพม.35 ประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้มอบหมายให้นายโกศล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 โดยเชิญคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายสหวิทยาเขต เข้าร่วม จำนวน 50 คน เพื่อร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กระบวนการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค เพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่จะมีขึ้นต่อไป
ชมภาพกิจกรรม FB สพมสามสิบห้า

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/เจ้าของโครงการ