สพม.35 ประชุมยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพม.35 ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 100ปี โรงเรียนลำปางกัลยาณี โดนศูนย์แนะแนวจังหวัด ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
กิจกกรมมีดังต่อไปนี้ ภาคเช้า: นางสาวลดาวัลย์ ขุมคำ นายชนินทร์ วรรณมณี และนางสาววาสนา บุญมาก ศึกษานิเทศก์ สพม.35 เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจ ในมาตรฐานการแนะแนว Road map งานแนะแนว และวิธีการนำผลการวัดแววมาใช้จัดการเรียนการสอนสู่หลักสูตรเพื่อการมีงานทำ ซึ่งมีคุณครูประมูล ภูครองแถว โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรร่วม
ภาคบ่าย: คุณครูกนกพร นิลแพทย์ หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนลำปางกัลยาณี และคุณครูสนิท ประสมนาม หัวหน้างานแนะแนว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ให้ความรู้การใช้โปรแกรมวัดแววอาชีพ we space และโปรแกรมวิเคราะห์บุคลิกภาพ habitscan คณะครูที่เข้าร่วมประชุมฯ ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างดี ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุมฯ

นางสาววาสนา บุญมาก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ