สพม.35 ประชุมหาแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสำเร็จในการมีงานทำ

นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 35 เป็นประธานการประชุมการหาแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการ ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงาน และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 / 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 3563 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมกู่คำ

กรุณา ศิริฤกษ์อุดมพร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ