สพม.35 ประชุมเตรียมความพร้อมผู้บริหารสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 มีผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเข้าร่วมประชุมกว่า 60 คน โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อเตรียมวางแผนการบริหารจัดการศึกษาของปีงบประมาณ 2563 อีกทั้ง ร่วมแลกเปลี่ยนความคิด อุปสรรค ปัญหา ความต้องการของแต่ละโรงเรียน เพื่อร่วมกันปรับปรุง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มอำนวยการ/เจ้าของโครงการ