สพม.35 ประชุมเตรียมมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นางนภาพร แสงนิล นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมคณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมกู่คำ ในวันที่ 2 เมษายน 2563

โดยการประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นการเตรียมวางแผนบุคลากรผู้รับผิดชอบการรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา การรายงานผลฯ ของสำนักงาน อยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม” ในการนี้ สำนักงานฯ จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมการ เพื่อรักษาคุณภาพขององค์กรให้มีความยั่งยืนสืบไป

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์เจ้าของโครงการ